• Povinně zveřejňované informace
  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Oficiální název

  Obec Blanné

 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Blanné (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 • 3. Organizační struktura

  Zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu.

  Neuvolnění členové zastupitelstva obce Blanné:

  starosta: Ing.Roman Šlápota, místostarosta: František Kašík
  ostatní: Lenka Kratochvílová, Lubomír Karásek, Petr Jonák

   

  Zaměstnanci obce Blanné

  účetní: Blanka Nejeralová

   

 • 4. Kontaktní spojení

  Obecní úřad Blanné
  Blanné 27
  671 54
   
  Úřední hodiny:
  Středa 16.00 - 18.00 hod
  IČO: 00600130
   
  Jméno Mobil Email
  Ing. Roman Šlápota  +420 725 392 187  starosta@blanne.cz
  starosta
  František Kašík  +420 733 500 526  zastupce@blanne.cz
  místostarosta
  Blanka Nejeralová +420 739 575 339  ucetni@blanne.cz
  účetní
  Knihovna   +420 739 575 339  knihovna@blanne.cz
   
 • 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu:
  8400004429/0600 u banky Moneta

  Platby v hotovosti lze složit v sídle obecního úřadu v úřední hodiny
 • 6. IČO

  00600130

 • 7. DIČ

  CZ00600130 (pozn. Obec Blanné není plátce DPH!)

 • 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Rozpočet

 • 9. Žádosti o informace

  Obec Blanné zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  - na úřední desce obce Blanné
  - na internetové úřední desce
  - i nformace lze dále získat v kanceláři úřadu obce v úředních hodinách

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

  Ústně
  · osobně na obecním úřadu

  • telefonicky na tel. č.: +420 739 575 339

  Písemně
  · na adrese: Blanné 27, 671 54 Hostim

  Elektronickou poštou
  · e-mail: obec@blanne.cz

  Obec je povinna poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
    - utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
    - obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
    - skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
    - skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
    - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

   

  Na ústní žádost poskytne  úřad městyse v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Na písemnou žádost odpoví  úřad obce písemně.

  Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Úřad obce může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude úřad obce žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  a) komu je určena
  b) kdo ji podává (jméno, příjmení, bydliště, popř. sídlo)

  Písemná žádost:
  a) musí být srozumitelná
  b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  c) nesmí být formulována příliš obecně.

  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve úřad obce žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Úřad obce poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
  a) písemně
  b) nahlédnutím do spisu
  c) pořízením kopie
  d) na paměťových médiích

  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá úřad obce rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu obce, úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  1. Písemně
  2. Osobně
  3. e-mailem
  4. elektronickým podáním
  5. Telefonicky
 • 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutí  obecního úřadu

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a Zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti rozhodnutí Zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím oddělení úřadu obce či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

   
 • 12. Formuláře

  Obec doporučuje pro aktuálnost formulářů odkaz: zde, popř. http://www.znojmocity.cz

 • 13. Řešení nejrůznějších situací

  K řešení nejrůznějších situací doporučujeme portál: zde

 • 14. Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
  rozhoduje:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
  • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
  • Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • Zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
  • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
 • 15. Úhrada za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

  výjma:
  Informace ze systému czechpoint - dle aktuálního ceníku

 • 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  • licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

  16.2 Výhradní licence

  • licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 18. Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

  Správce údajů: Obec Blanné

  Kontakty na správce najdete ZDE. https://www.blanne.cz/index.php/povinne-zverejnovane-informace

   

  Jaká je odpovědnost správce?

  Jako správce obec Blanné jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

  O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Nechvátal, e-mail: poverenec@pavlice.cz, tel. 605 235 261

   

  K čemu je mi pověřenec?

  Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

  Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

   

  Jaká jsou Vaše práva?

  Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@blanne.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

   

  Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

  Obec Blanné:

  Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

  Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

  Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).

  Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

  Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

  Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

  Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.